works


2019

* **
* Photo: Shohei Noguchi
** Photo: Mayu Ishikawa

2018

*
* Photo: Kosuke Nagata

2017

** ** ** *
* Photo: Mayu Ishikawa
** Photo: Kosuke Nagata

2016

** ** ** ** * * *
* (c)Tokyo Wonder Site Photo: Ken Kato
Euske Oiwa Solo Exhibition "Pleasure" (Tokyo Wonder Site Shibuya, Dec. 19, 2015 - Jan. 24, 2016)
** Photo: Shuntaro Yoshino

2015

2014